تاریخچه

تاريخچه
 کتابخانه تخصصي دانشکده حقوق و علوم سياسي در سال 1356 جهت ارتقاي سطح علمي و رفع نيازهاي تحقيقاتي اساتيد، دانشجويان و محققان به ويژه حقوقدانان تاسيس گرديد.
موقعيت فيزيکي اين کتابخانه در ابتداي تاسيس به صورت سالني واقع در بخش علوم دانشکده ادبيات و علوم، جهت قرائت خانه ، و يک دفتر مرکزي روبه روي بيمارستان شهيد فقيهي با تعداد 500 جلد کتاب اين مجموعه را تشکيل مي­داد. سپس در سال 1357 کتابخانه به ساختمان دانشکده حقوق واقع در باغ گياهشناسي ارم انتقال يافت و سال 1382 در دانشکده تازه تاسيس حقوق و علوم سياسي واقع در پرديس ارم دانشگاه شيراز انتقال يافت.
هم اکنون اين کتابخانه با منابع و پايگاههاي اطلاعاتي تخصصي (کتابهاي فارسي، لاتين، عربي ، کتابهاي الکترونيکي، پايان نامه و مرجع)  در فضاي 405 متر مربع در دانشکده حقوق و علوم سياسي آماده خدمت رساني به جامعه علمي مي باشد .
رسالت و اهداف
فراهم آوري، سازماندهي و ارائه خدمات دسترس پذير منابع و اطلاعات علمي مورد نياز پژوهشگران، جهت پيشبرد امر آموزش و پژوهش.
هدف اصلي کتابخانه، فراهم آوردن امکان دسترسي به منابع و اطلاعات مورد نيازدر حوزه هاي تخصصي حقوق و علوم سياسي مي باشد. بنابراين وظايف زير براي کتابخانه  در نظر گرفته شده است:
 •گردآوري مواد کتابخانه اي اعم از چاپي، غيرچاپي و الکترونيکي؛
 •انجام خدمات فني ( فهرستنويسي، سازماندهي و نمايه سازي) کليه منابع کتابخانه
 •راهنمايي و آموزش مراجعان در بازيابي و استفاده از منابع اطلاعاتي؛