تماس با ما

نشاني : شيراز – مجتمع دانشگاهي پرديس ارم – دانشکده حقوق و علوم سياسي

 

تلفن : 5-6287312و 6460499

دورنگار : 6287311

 

 

كد پستي: 85115-71946

 E.mail: lawlib.shirazu@gmail.com