عضویت

شرايط عضويت 
 بر اساس آيين نامه كتابخانه دانشکدهحقوق و علوم سياسي  دانشگاه شيراز موظف است خدمات خود را به اعضاي هيئت علمي،دانشجويان و كارمندان دانشگاه شيراز ارائه نمايد.
همچنين ساير مراجعه كنندگان با توجه به مقررات وشرايط و امكانات موجود در حد بسيار محدود با رعايت ضوابط ومقررات كتابخانه وشرايط ذيل با پرداخت حق عضويت طبق آيين نامه كتابخانه به عضويت موقت كتابخانه در آمده و از منابع چاپي موجود استفاده نمايند.
مدارك مورد نياز:
1.        يك قطعه عكس اسکن شده 
2.        تصوير از مدرك تحصيلي جهت فارغ التحصيلان
3.        ارائه معرفي نامه معتبر از دانشگاه  و موسسات مربوطه ويا ارائه اصل كارت دانشجويي داراي تمديد اعتبار
4.        پرداخت حق عضويت (جهت دانشجويان غير از دانشگاه شيراز)
5.        ارائه كپي كارت  ملي و شناسنامه
6.        تكميل برگ عضويت
نكته مهم :

ضروري است مراجعين غير دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز، پيش از هر گونه مراجعه مستقيم به كتابخانه ،با دفتر مديريت كتابخانه از طريق شماره 6134812 تماس گرفته و هماهنگي هاي لازم را انجام دهند.  

کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی به علت محدودیت امکانات کتابخانه قادر به ارائه خدمات به دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور نمی باشد.