بخش ها

نشریات

مقدمه

امروزه ترویج دانش وخدمات اطلاع رسانی تنها از طریق کتاب صورت نمی پذیرد . در کنار کتاب ، نشریات به عنوان یکی از محمل های اطلاع رسانی جاری نیز در ارائه و نشر دانش منتشر شده نقش مهمی را ایفا می کند .

با توجه به رسالت عظیم فرهنگی و ایمان استوار کتابداران به اهمیت نشر و اشاعه علوم این بخش از کتابخانه با اهداف و وضایف زیر آماده ارائه خدمات است .

اهداف

بخش نشریات کتابخانه به عنوان یکی از مهمترین بخش های کتابخانه در ارائه خدمات با تامین و فراهم آوری نشریات و ارائه خدمات مربوطه در جهت رفع نیازهای کاربران با اهداف بلند مدت و کوتاه مدت زیر به شناسایی نیازهای اطلاعاتی کاربران می پردازد .

اهداف

* کمک درتعالی بخشیدن هر چه بیشتر به روح و فکر جامعه استفاده کنندگان .

* رسیدن به استانداردهای کیفی و کمی مطابق با قوانین استانداردهای جهانی در ارائه خدمات هر چه بهتربه کاربران.

*برآوردن نیازهای آموزشی جامعه کتابخانه .

* فراهم آوردن امکانات پژوهشی و کمک در انجام تحقیقات .

*آگاهی رسانی جاری و اشاعه اطلاعات گزیده.

 

بخش امانت

بخش امانت كتابخانه با هدف پاسخگوی به نیازهای اطلاعاتی مراجعه کنندگان به کتابخانه ارائه خدمت مي كند. از جمله خدمات میز امانت می توان به اموری شامل امانت، بازگشت، تمدید کتب موجود ، ثبت نام و ورود اطلاعات اعضا، صدور کارت عضویت، تمدید کارت عضویت و تحویل کارت عضویت، مشاوره اطلاعاتی و راهنمایی مراجعه کنندگان اشاره کرد.