همایش حکمرانی، سیاست دوستی

 توسط انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.
 
مکان برگزاری: خانه اندیشمندان علوم انسانی (خیابان ویلا، نبش ورشو)
زمان برگزاری: پنج شنبه 26 اردیبهشت
ساعت 9 صبح تا 17 بعد از ظهر